Co to jest chmura Ichimoku?

Chmura Ichimoku to zbiór wskaźników technicznych, które pokazują poziomy wsparcia i oporu, a także kierunek i kierunek trendu. Robi to, biorąc wiele średnich i wykreślając je na wykresie. Wykorzystuje również te dane do obliczenia „chmury”, która próbuje przewidzieć, gdzie cena może znaleźć wsparcie lub opór w przyszłości.

Chmura Ichimoku została opracowana przez Goichi Hosodę, japońskiego dziennikarza i opublikowana pod koniec lat 60. XX wieku.1 Zapewnia więcej punktów danych niż standardowy wykres świecowy. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się to skomplikowane, osoby zaznajomione z czytaniem wykresów często są łatwe do zrozumienia dzięki dobrze zdefiniowanym sygnałom handlowym.

Nazwa: 984ae2b1084b5d608e564f5e21bb187e.jpg
Wyświetleń: 847

Rozmiar: 10.8 Kb

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

• Chmura Ichimoku składa się z pięciu linii lub obliczeń, z których dwie tworzą chmurę, w której różnica między dwoma liniami jest zacieniona.
• Wiersze obejmują średnią z dziewięciu okresów, średnią z 26 okresów, średnią z tych dwóch średnich, średnią z 52 okresów i opóźnioną linię ceny zamknięcia.
• Chmura jest kluczową częścią wskaźnika. Kiedy cena jest poniżej chmury, trend jest spadkowy. Kiedy cena jest powyżej chmury, trend jest wzrostowy.
• Powyższe sygnały trendu są wzmacniane, jeśli chmura zmierza w tym samym kierunku co cena. Na przykład, podczas trendu wzrostowego góra chmury przesuwa się w górę lub podczas trendu spadkowego dół chmury przesuwa się w dół.

Jak obliczyć Ichimoku Cloud
Wysokie i najniższe ceny to najwyższe i najniższe ceny w tym okresie. Na przykład najwyższe i najniższe ceny z ostatnich dziewięciu dni w przypadku wiersza konwersji. Dodanie wskaźnika chmury Ichimoku do wykresu wykona obliczenia za Ciebie, ale jeśli chcesz obliczyć go ręcznie, oto kroki.


• Oblicz linię konwersji i linię bazową.
• Obliczyć wiodącą rozpiętość A na podstawie wcześniejszych obliczeń. Po obliczeniu ten punkt danych jest wykreślany 26 okresów w przyszłości.
• Oblicz wiodącą rozpiętość B. Wykreśl ten punkt danych 26 okresów w przyszłość.
• W przypadku okresu opóźnienia wykreśl na wykresie cenę zamknięcia 26 okresów w przeszłości.
• Różnica między Span A i Span B jest kolorowana, aby utworzyć chmurę.
• Kiedy rozpiętość wiodąca A znajduje się powyżej rozpiętości wiodącej B, pokoloruj chmurę na zielono. Kiedy wiodąca rozpiętość A jest poniżej wiodącej rozpiętości B, pokoloruj chmurę na czerwono.
• Powyższe kroki utworzą jeden punkt danych. Aby utworzyć linie, po zakończeniu każdego okresu należy ponownie wykonać kroki, aby utworzyć nowe punkty danych dla tego okresu. Połącz punkty danych ze sobą, aby utworzyć linie i wygląd chmury.

Co mówi Ci chmura Ichimoku?
Wskaźnik techniczny pokazuje istotne informacje na pierwszy rzut oka za pomocą średnich.

Ogólny trend jest wzrostowy, gdy cena jest powyżej chmury, spadkowa, gdy cena jest poniżej chmury, i bez trendu lub zmieniająca się, gdy cena jest w chmurze.

Kiedy wiodąca rozpiętość A rośnie i przekracza wiodącą rozpiętość B, pomaga to potwierdzić trend wzrostowy, a przestrzeń między liniami jest zwykle oznaczona kolorem zielonym. Kiedy wiodąca rozpiętość A spada i jest poniżej wiodącej rozpiętości B, pomaga to potwierdzić trend spadkowy. W tym przypadku przestrzeń między liniami jest zwykle koloru czerwonego.

Handlowcy często używają chmury jako obszaru wsparcia i oporu w zależności od względnej lokalizacji ceny. Chmura zapewnia poziomy wsparcia / oporu, które można rzutować w przyszłość. To odróżnia chmurę Ichimoku od wielu innych wskaźników technicznych, które zapewniają tylko poziomy wsparcia i oporu dla bieżącej daty i godziny.

Handlowcy powinni używać chmury Ichimoku w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi, aby zmaksymalizować zwroty skorygowane o ryzyko. Na przykład, wskaźnik jest często powiązany ze wskaźnikiem siły względnej (RSI), który można wykorzystać do potwierdzenia pędu w określonym kierunku. Ważne jest również, aby przyjrzeć się większym trendom, aby zobaczyć, jak pasują do nich mniejsze trendy. Na przykład, podczas bardzo silnego trendu spadkowego cena może chwilowo wejść w chmurę lub nieco powyżej niej, zanim ponownie spadnie. Skoncentrowanie się tylko na wskaźniku oznaczałoby przeoczenie szerszego obrazu tego, że cena była pod silną długoterminową presją sprzedaży.

Zwrotnice to kolejny sposób wykorzystania wskaźnika. Uważaj, aby linia konwersji przesunęła się powyżej linii bazowej, zwłaszcza gdy cena jest powyżej chmury. Może to być silny sygnał kupna. Jedną z opcji jest wstrzymanie transakcji, dopóki linia konwersji nie spadnie poniżej linii bazowej. Każda z pozostałych linii również może służyć jako punkty wyjścia.

Różnica między chmurą Ichimoku a średnimi ruchomymi
Chociaż Chmura Ichimoku używa średnich, różnią się one od typowej średniej ruchomej. Proste średnie kroczące uwzględniają ceny zamknięcia, sumują je i dzielą tę sumę przez liczbę cen zamknięcia. W 10-okresowej średniej ruchomej ceny zamknięcia z ostatnich 10 okresów są dodawane, a następnie dzielone przez 10, aby uzyskać średnią.

Zauważ, jak różne są obliczenia dla chmury Ichimoku? Są one oparte na wzlotach i upadkach z okresu, a następnie podzielone przez dwa. W związku z tym średnie Ichimoku będą się różnić od tradycyjnych średnich kroczących, nawet jeśli zostanie użyta ta sama liczba okresów.

Jeden wskaźnik nie jest lepszy od drugiego, po prostu dostarczają informacji na różne sposoby.

Ograniczenia korzystania z chmury Ichimoku:

Wskaźnik może sprawić, że wykres będzie wyglądał na zajęty wszystkimi liniami. Aby temu zaradzić, większość programów do tworzenia wykresów umożliwia ukrywanie pewnych linii. Na przykład wszystkie linie mogą być ukryte z wyjątkiem wiodącego zakresu A i B, które tworzą chmurę. Każdy trader musi skupić się na tym, które linie dostarczają najwięcej informacji, a następnie rozważyć ukrycie pozostałych, jeśli wszystkie przeszkadzają.

Kolejnym ograniczeniem chmury Ichimoku jest to, że jest ona oparta na danych historycznych. Chociaż dwa z tych punktów danych są wykreślane w przyszłości, we wzorze nie ma nic, co jest z natury predykcyjne. W przyszłości po prostu wykreślane są średnie.

Nazwa: adaptive-rsi.jpg
Wyświetleń: 612

Rozmiar: 10.2 Kb

Chmura może również stać się nieistotna przez długi czas, ponieważ cena pozostaje znacznie powyżej lub poniżej niej. W takich momentach linia konwersji, linia podstawowa i ich zwrotnice stają się ważniejsze, ponieważ generalnie trzymają się ceny. Zasada fali Elliotta jest formą analizy technicznej, której inwestorzy finansowi używają do analizowania cykli na rynkach finansowych i prognozowania trendów rynkowych poprzez identyfikację skrajności w psychologii inwestorów, wzlotów i upadków cen oraz innych czynników zbiorowych. Ralph Nelson Elliott (1871–1948), zawodowy księgowy, odkrył podstawowe zasady społeczne i opracował narzędzia analityczne w latach trzydziestych XX wieku. Zaproponował, aby ceny rynkowe kształtowały się według określonych wzorców, które obecnie praktykujący nazywają falami Elliotta lub po prostu falami. Elliott opublikował swoją teorię zachowań rynkowych w książce The Wave Principle w 1938 r., Podsumował ją w serii artykułów w magazynie Financial World w 1939 r. I omówił ją najobszerniej w swojej ostatniej ważnej pracy, Nature's Laws: The Secret of the Universe in 1946. Elliott stwierdził, że „ponieważ człowiek podlega rytmicznej procedurze, obliczenia związane z jego działaniami mogą być rzutowane daleko w przyszłość z nieosiągalnym dotąd uzasadnieniem i pewnością”. [1] Wiarygodność empiryczna zasady fal Elliotta pozostaje przedmiotem debaty.